Oprichting Stichting Odensehuis Sneek

Een Odensehuis is een inloophuis voor mensen met dementie, mantelzorgers, en hun familie- en vriendenkring. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Een Odensehuis biedt een stem aan mensen met dementie en de mantelzorgers.

Vanuit de kerngroep Joan Jonkers, directeur At Home First, Arnold de Jong, mantelzorger en Adema & Nijdam Advies wordt het Odensehuis opgericht. Onder leiding van Martine Adema, de coördinator van het inloophuis, zal in samenwerking met een groep gemotiveerde vrijwilligers het inloophuis een grote groep bezoekers en hun naasten verwelkomen. Samen de schouders eronder voor de start van het Odensehuis en vanzelfsprekend de continuering voor de komende jaren waarborgen.

 

Missie en Visie

Odensehuis Sneek wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de maatschappelijke positie van mensen met dementie in Sneek en omgeving, het maatschappelijk taboe op dementie doorbreken en de eigenwaarde en waardigheid van mensen met dementie vergroten. Werken aan een dementie vriendelijke samenleving. De opdracht van naar buiten gerichte activiteiten, promotie, voorlichting, preventie.

In het Odensehuis Sneek komen mensen met dementie en geheugenverlies op een moment dat zij zelf kiezen. Het is belangrijk, dat ook zij een leven leiden waarbij ze gelijkwaardig en geaccepteerd in de samenleving meedoen en waaraan zij, ondanks de beperking van hun ziekte, een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Het Odensehuis biedt mensen een plek waar je jezelf kunt zijn en niet afgerekend wordt op de snelheid van buitenwereld.

“Ik wil er zo graag bij blijven horen, ook al ben ik ziek en lukt het me allemaal niet meer. Ik wil als mens gezien worden, niet als patiënt.”

 

 Doelstellingen

  • Het Odensehuis biedt een ontmoetingsplek voor thuiswonende mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie èn vooral hun naasten. Uitdrukkelijk noemen we hier ook de mensen die op jonge leeftijd met dementie te maken krijgen en hun naasten. Zorg dragen voor een vertrouwde en gastvrije sfeer.
  • Mensen worden gewaardeerd en gerespecteerd om hun mogelijkheden en kwaliteiten. We zien mensen om wie ze zijn en niet om wat ze mankeren. De sfeer en het activiteitenaanbod zijn zodanig dat men zich nuttig, gezien en begrepen voelt. Het aanbieden van activiteiten op maat, passend bij de belevingswereld van de deelnemer. Maar nooit verplicht.
  • Niets moet en veel mag. In een informele, veilige omgeving mag iedereen zich thuis voelen en zijn zoals hij/zij is. Respect, erkenning, veiligheid, structuur en rust zijn de kernwaarden. Geen aanbod van activiteiten, inspelen op de wens en de behoefte van dat moment.
  • In het contact gaat het niet om ziektebeelden of symptomen, maar om ontmoeting met de mens als geheel, in al zijn/haar Ieders kwaliteiten worden aangesproken. Zo kan er bijvoorbeeld een gesprek ontstaan over hoe het leven met dementie er uit ziet en welke (individuele) ontwikkelingen er mogelijk zijn. Activiteiten niet gericht op ziek zijn, maar op mogelijkheden met de ziekte.
  • Het Odensehuis streeft na, dat mensen met dementie beter zichtbaar zijn in de buurt waar zij wonen en dat buurtgenoten, familie en vrienden dementie leren herkennen, begrijpen en accepteren.
  • Een toegankelijk loket zijn voor de naasten (partners, kinderen). Informatie geven, lotgenoten contact, respijt mogelijkheden bieden.

Uitvoeringsplan

Spanningen binnen de relatie/het gezin, uitzichtloosheid en sociaal isolement zijn veel voorkomende problemen. Mensen raken de grip op hun leven kwijt. Het perspectief op het leven komt in een ander daglicht te staan. Ze beschikken vaak onvoldoende over de juiste informatie en hebben moeite om goed om te gaan met hun ziekte. De belasting voor de naasten is doorgaans groot en neemt toe met het verloop van de ziekte. Er heerst nog altijd een taboe op dementie, waardoor mensen de neiging hebben de ziekte of het geheugenverlies te camoufleren. Uit kwalitatief onderzoek blijkt, dat de behoefte aan waardering en de mate van maatschappelijk meedoen en zingeving bij mensen met beginnende dementie groot is. Dit aspect staat meer centraal voor hen dan bijvoorbeeld het verlies aan cognitie. 

Soms komt eerst de naaste naar het Odensehuis toe, later gevolgd door de persoon met dementie. Een naaste kan komen voor deelname aan bijvoorbeeld de gespreksgroep of om even op adem te komen. Naasten hebben vooral behoefte aan informatie, ondersteuning en respijtzorg die direct beschikbaar is. Het open karakter van een Odensehuis leidt ertoe, dat ook andere familieleden dan degene die de eerste zorg heeft, betrokken zijn bij het Odensehuis, evenals vrienden, kennissen en buren. Iedere naaste is welkom en kan altijd mee-eten of meedoen aan een activiteit. Het Odensehuis Sneek, een vertrouwde omgeving waar je verhaal en de emoties een herkenbare plek krijgen. Eén op één contact, informatiebijeenkomsten en lotgenotencontact horen tot het activiteitenaanbod.

Naast directbetrokkenen zijn in het Odensehuis ook vrijwilligers en buurtbewoners actief. Zonder hen zou een Odensehuis niet kunnen bestaan. Zij leveren een grote bijdrage aan alle voorkomende werkzaamheden, bijvoorbeeld in de rol van gastheer/gastvrouw, bij het verzorgen of ondersteunen van activiteiten, administratieve ondersteuning en PR. Buurtbewoners kunnen een handje komen helpen en hebben daarnaast ook een signalerende of ondersteunende rol in de wijk, ook buiten de openingstijden van het Odensehuis. Het Odensehuis Sneek is niet primair naar binnen gericht, maar met open vizier naar de samenleving. Vrijwilligersbijeenkomsten, - trainingen zijn belangrijk en maken de vrijwilligers/buurtbewoners ook tot goede vertegenwoordigers van een dementievriendelijke omgeving/samenleving.

Door de werkwijze en attitude die van iedere betrokkene verwacht wordt – een respectvolle omgang met mensen met dementie en ondersteunen bij het vormgeven van iemands grip op het leven – is een Odensehuis een belangrijke leerplek voor stagiaires uit de welzijnssector; we denken dan aan stagiaires van opleidingen als Helpende Welzijn, Sociaal Pedagogisch Werk, Culturele en Maatschappelijke vorming of studenten toegepaste psychologie en SPH.  

Het Odensehuis biedt hun de mogelijkheid om mensen in hun kracht te versterken door ondersteuning te bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Naast de stagiaires zijn ook studenten van bijvoorbeeld de kunstacademie of het conservatorium van harte welkom voor het vervullen van een stageplek. In het contact met opleidingsinstellingen worden zowel het Odensehuis Sneek als de instellingen bij de les gehouden.

Het Odensehuis streeft er naar een tweede thuis te zijn. In een Odensehuis wordt geen medische zorg gegeven. Indien een bezoeker deze zorg wel nodig heeft, dient hij/zij of zijn/haar naaste dit zelf te organiseren. Een Odensehuis biedt een veilige en ontspannen plek voor iedereen. Om de veiligheid te garanderen worden er huisregels en een integriteitsbeleid gehanteerd, die voor iedereen geldt. Gedrag dat de veiligheid voor anderen in gevaar brengt, hinderlijk of ongewenst gedrag, kan leiden tot het beëindigen van deelname. De coördinator is hierin beslissingsbevoegd.

We kunnen ons voorstellen dat de weg naar het Odensehuis voor mensen met dementie en hun mantelzorgers een lastige is. Voor mensen van de organisatie van het Odensehuis betekent dit dat ze het Odensehuis bekendheid moeten geven in Sneek en omstreken. Dit kan het best in een persoonlijk contact. We maken daarom afspraken met diverse maatschappelijke – en zorgorganisaties (bijvoorbeeld huisartsen, thuiszorgorganisaties, casemanagers, kerken, zorginstellingen etc.) om het Odensehuis onder hun aandacht te brengen. Via hen wordt het bestaan van het Odensehuis breed uitgedragen en neemt de bekendheid toe. Er zullen extra inspanningen gedaan worden om jonge mensen met dementie te bereiken.

Samenvattend concluderen we, dat uit bevindingen van de afgelopen jaren én uit ervaringen bij Odensehuizen elders in en buiten Fryslân, de behoefte aan een Odensehuis in Sneek aantoonbaar aanwezig is.

 

Organisatieopzet 

De coördinator: Martine Adema is de professionele kracht en ervaringsdeskundige. Zij draagt zorg voor de dagelijkse leiding van het Odensehuis Sneek. Ze draagt tevens zorg voor de begeleiding van de vrijwilligers en studenten. 

De vrijwilligers: Gemotiveerde mensen in het contact met mensen die aan geheugenverlies lijden of een vorm van dementie hebben en in de thuissituatie verblijven. Ze zijn onontbeerlijk bij de uitvoering van de activiteiten. Ze zijn de brug naar de samenleving, de directe omgeving. Vrijwilligers zijn bereid de speciale bijeenkomsten en cursussen te volgen.